paturkti

paturkti
patur̃kti, -ia (pàturkia), pàturkė 1. tr. kiek išlesti, išėsti: Nei viena galva [kopūsto] nepaturktà Lp. 2. tr. kiek pakasti: Nulėk bulvių paturkt Ig. 3. intr. tam tikru garsu pašaukti (kiaules): Patur̃k kiaulėm – tegul bėga namo Brt. Būdavo, labai prasilgsta man ganyt, tai imu ir pàturkiu kiaulėmi, namo kad parlėkt Srj. 4. intr. kiek pakvarkti: Na, brolau, tu ir apsileidėlis, kad net žėbos tau pàturkia pakampėj Pls. 5. intr. pašvilpti: ^ Patur̃k tu man dabar! Al. Paturk man į uodegą! Krok. Ir patur̃k tu man! Žsl. \ turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; užturkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apturkti — aptur̃kti, ia (àpturkia), àpturkė tr. kiek apkasti: Jau bulves àpturkė? Mrj. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; u …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturkti — ištur̃kti, ia (ìšturkia), ìšturkė tr. 1. Krok žr. išturkšti 1. 2. gnaibant išlesti, išėsti: Antys ìšturkė aguonas Lp. Kiaunė užejo per stogą ir visą kumpį ìšturkė Vrn. Duonos minkštimą ìšturkė, o plutą paliko Mrj. | Pirma eidama ìšturkiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuturkti — nutur̃kti, ia (nùturkia), nùturkė tr. nukasti (ppr. lėtai): Vieni kasėm [bulves], tai kol mes jas nùturkėm! Krok. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; nuturkti; paturkti; praturkti; prisiturkti; suturkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkinti — patur̃kinti caus. paturkti 5: ^ Patur̃kink bobą in šikną! (keik.) Kpč. turkinti; paturkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturksti — patur̃ksti, patur̃skia, pàturskė žr. paturkti 3: Piemenys tik pàturskė kiaulėm – tai viena per vieną namo Prng. turksti; įturksti; paturksti; suturksti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturkšti — patur̃kšti, patur̃škia, pàturškė FrnW 1. intr. NdŽ snapu vandenyje kiek panaršyti, paturlyti: Antim ir žąsim reikia kokios sodželkos ar upelio paplaukyt, patur̃kšt JT310. Iš ąsočio gėrė senas gaigalas, pasistiepdamas, panerdamas snapą ir viduje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praturkti — pratur̃kti, ia (pràturkia), pràturkė 1. tr. prakirsti, pradaužti: Dar an ežero ledas labai storas, niekap nemožna pratur̃kt Ūd. 2. refl. praleisti laiką, sugaišti ilgai dirbant: Prasìturki namuos dienom, prasilakstai KzR. Prasìturkėm darže… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiturkti — prisitur̃kti, ia (prisìturkia), prisìturkė 1. žr. priturkšti 2: Nejuokink svieto, ką čia prisiturks, kad prūdas tik šiemet kastas Trgn. 2. sugaišti ilgai dirbant: Prisiturkì apie kampus – niekas nemiela Gž. turkti; apturkti; įturkti; išturkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suturkti — sutur̃kti, ia (sùturkia), sùturkė 1. intr. išleisti kokį garsą, sučirkšti: Suturkia lėlys už raisto rš. 2. tr. godžiai suvalgyti, sušveisti: Vaikai sùturkė duoną Mrj. 3. refl. tr. rūpinantis ką įsigyti, pasidaryti: Tai ir vėl šiokius tokius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turkti — tur̃kti, ia, ė FrnW 1. intr. DŽ, NdŽ, Ob, Švn, Smal, Rod leisti kokį garsą (kvarkti, čirkšti, murkti ir pan.): Varlės tur̃kia DŽ1. Turkliai pavasarį tur̃kia Sn. Toli girdėt, kap anas (turkutis) tur̃kia Btrm. Turtukas kai pradeda tur̃kt, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”